Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 324 studentów (co najmniej 90% UP) ostatnich 4 semestrów studiów I i II stopnia kierunków Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (WMUR): Fizjoterapia, Zdrowie publiczne, Dietetyka, Ratownictwo medyczne, Położnictwo poprzez kompleksowe wsparcie edukacyjne w okresie od 1.09.2017 do 31.07.2020.

W ramach projektu przewidziane są następujące zadania:

Zadanie 1 Certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

Zadanie 2 Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,

Zadanie 3 Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,

Zadanie 4 Wizyty studyjne u pracodawców.

Główne rezultaty:

- Liczba Uczestników projektu, którzy podnieśli kompetencje, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców: 324 (minimum 90% UP) - Odsetek absol.uczelni objętych wsparciem w proj.którzy kontynuowali kształ.(na stud.I,II lub III st.)lub podjęli zatrud.w ciągu 6m od zakoń.kształ.przy czym zatrud.rozumiane jest jako:zawarcie um.o pracę na min.3 mies.w wymiarze co najm. ½ etatu,–um/ów cywilnopraw/ych zawart/ych na min.3 m.–samozatrudn. lub rozp.dział.gosp.trwające min.3 m.: min. 40% UP

Wartość projektu:

1 727 760,00 zł

Dofinansowanie z funduszy europejskich:

Projekt współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Kwota dofinansowania:

1 675 927,20 zł