REKRUTACJA EDYCJA II

Szanowni Państwo,
w ramach Projektu "Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR" realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerskie w Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. współfinansowanego przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, organizowane będą CERTYFIKOWANE SZKOLENIA, ZAJĘCIA DODATKOWE ORAZ WIZYTY STUDYJNE dla studentów/ek wybranych kierunków Wydziału Medycznego:

 • Kierunek Ratownictwo Medyczne
 • Kierunek Położnictwo
 • Kierunek Fizjoterapia
 • Kierunek Zdrowie Publiczne
 • Kierunek Dietetyka

Studenci/tki zainteresowani udziałem w Projekcie proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami i dostarczenie ich do Biura Projektu ul. Warzywna 1a, G4 pok. 011 od dnia 8.10.2018 do dnia 20.10.2018 rok, w godzinach 12.30 -16.00. 

Osoby zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Projekcie zostaną o tym poinformowane listem elektronicznym. W przypadku braku wolnych miejsc kandydat zostanie umieszczony na liście rezerwowej.  Szczegółowych informacje można znaleźć na stronie projektu www.prks.ur.edu.pl oraz w Biurze Projektu ul. Warzywna 1a, G4, pok. 011 do dnia 08.10.2018, w godzinach 12.30-16.00, 

Kandydaci zostaną wybrani przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie poniższych kryteriów:

Kryteria formalne:
 • czytelne wypełnienie i podpisanie następujących dokumentów oraz dostarczenie pełnej wymaganej dokumentacji (Formularz zgłoszeniowy do Projektu, oświadczenie potwierdzające przynależność do grupy docelowej, dokumentów dodatkowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym)
 • uzupełnienie w Biurze Projektu Bilansu Kompetencji
 • uczęszczanie na 2 lub 3 rok studiów I stopnia; uczęszczanie na 1 lub 2 rok studiów uzupełniających II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych*;**

*Studenci/tki którzy zostali wpisani/e warunkowo na VI semestr studiów I stopnia mogą uczestniczyć w Projekcie w przypadku nie wypełnienia limitu miejsc przez studentów, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia modułów w terminie.
**Student/tka Kierunku Fizjoterapia, która nie może wziąć udziału w szkoleniu PNF ze względów formalnych nie będzie zakwalifikowana do udziału w Projekcie (licencjat fizjoterapii). Student/ka Kierunku Położnictwo, która nie może wziąć udziału w szkoleniu USG w położnictwie ze względów formalnych nie będzie zakwalifikowana do udziału w Projekcie (prawo wykonywania zawodu). Student/ka przebywająca na urlopie zdrowotnym, opiekuńczym lub okolicznościowym nie może zostać zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie.

Kryteria rozszerzające:
 • Dodatkowe kryteria premiujące mające na celu wybranie studentów na jbardziej potrzebujących wsparcia (tak aby zwiększyć szansę wspierania studentów, których nie stać na dodatkowe formy edukacji i podnoszenia kwalifikacji i którzy mają dobre wyniki w nauce), odrębnie dla kobiet i mężczyzn. -maks. 100pkt.:
 • Średnia ocen za poprzedni semestr akademicki. Student otrzymuje liczbę punktów równą iloczynowi 10 * średnia arytmetyczna ocen wygenerowana z systemu WU / USOS / inny tożsamy / kopia indeksu z semestru studiów poprzedzającego udział w projekcie (zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku) -50%pkt.
 • Zaangażowanie w działalność naukową/organizacyjną/społeczną w trakcie studiów (np. udział w konferencjach, praca w samorządzie studenckim, praca w studenckich kołach naukowych, działalność społeczna) -10%pkt.
 • Stopień niepełnosprawności -10%pkt.
 • Zamieszkanie na wsi –10%pkt.
 • Sytuacja materialna- studenci korzystający ze wsparcia socjalnego/pomocy socjalnej na uczelni -20%pkt.


KONIECZNE JEST POSIADANIE PRZY SOBIE KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW JAK RÓWNIEŻ ORYGINAŁU INDEKSU LUB SUPLEMENTU, W CELU POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM.

WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIEStarsze


Rozwiń...