Zmiana lokalizacji biura
Ul. Warzywna, budynek G5 pok. -102Starsze


UWAGA!
W związku z pozytywną opinią NCBIR o zwiększeniu liczby uczestników z kierunku fizjoterapia wznawiamy rekrutację.

Termin 12-15 lutego 2018 w godzinach od 12 do 15. W pokoju nr 416, ul. Pigonia 6.


Kryteria formalne:


  • czytelne wypełnienie i podpisanie następujących dokumentów oraz dostarczenie pełnej wymaganej dokumentacji (Formularz zgłoszeniowy do Projektu, oświadczenie potwierdzające przynależność do grupy docelowej, dokumentów dodatkowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym)
  • uzupełnienie w Biurze Projektu Bilansu Kompetencji
  • uczęszczanie na 2 lub 3 rok studiów I stopnia; uczęszczanie na 1 lub 2 rok studiów uzupełniających II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych*;**


*Studenci/tki którzy zostali wpisani/e warunkowo na VI semestr studiów I stopnia mogą uczestniczyć w Projekcie w przypadku nie wypełnienia limitu miejsc przez studentów, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia modułów w terminie.
**Student/tka, która nie może wziąć udziału w szkoleniu PNF (Fizjoterapia) oraz Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i  podczas porodu (Położnictwo) ze względów formalnych nie będzie zakwalifikowana do udziału w Projekcie. Student/ka przebywająca na urlopie zdrowotnym, opiekuńczym lub okolicznościowym nie może zostać zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie.

Kryteria rozszerzające:

  • Dodatkowe kryteria premiujące mające na celu wybranie studentów najbardziej potrzebujących wsparcia (tak aby zwiększyć szansę wspierania studentów, których nie stać na dodatkowe formy edukacji i podnoszenia kwalifikacji i którzy mają dobre wyniki w nauce), odrębnie dla kobiet i mężczyzn. -maks. 100pkt.:
  • Średnia ocen za poprzedni semestr akademicki. Student otrzymuje liczbę punktów równą iloczynowi 10 * średnia arytmetyczna ocen wygenerowana z systemu WU / USOS / inny tożsamy / kopia indeksu z semestru studiów poprzedzającego udział w projekcie (zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku) -50%pkt.
  • Zaangażowanie w działalność naukową/organizacyjną/społeczną w trakcie studiów (np. udział w konferencjach, praca w samorządzie studenckim, praca w studenckich kołach naukowych, działalność społeczna) -10%pkt.
  • Stopień niepełnosprawności-10%pkt.
  • Zamieszkanie na wsi–10%pkt.
  • Sytuacja materialna- studenci korzystający ze wsparcia socjalnego/pomocy socjalnej na uczelni-20%pkt.


KONIECZNE JEST POSIADANIE PRZY SOBIE KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW JAK RÓWNIEŻ ORYGINAŁU INDEKSU LUB SUPLEMENTU, W CELU POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM.

WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIEStarsze


Rozwiń...